Laboratoria

Laboratorium Analizy Danych


Kierownik laboratorium:
Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska,


      Prace prowadzone w grupie kierowanej przez dr hab. inż. Joannę Polańską dotyczą zastosowań technik analizy eksploracyjnej danych, statystyki oraz metod modelowania matematycznego w zagadnieniach z zakresu biologii i medycyny, a przede wszystkim w problemach analizy danych pozyskiwanych z wykorzystaniem technik wysokoprzepustowych biologii molekularnej, w tym genetyki, genomiki, transkryptomiki, proteomiki oraz metabolomiki. W obszarze zainteresowań członków grupy leżą problemy związane z algorytmami identyfikacji poziomu szumów oraz technikami filtracji oraz ekstrakcji cech stosowanymi w analizie danych mikromacierzowych, widm proteomicznych i lipidomicznych, oraz w spektroskopii i obrazowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego, a w szczególności tych wykorzystujących metody dekompozycji dystrybucji sygnałów jako mieszaniny rozkładów normalnych. Prowadzone są badania nad zagadnieniami selekcji cech oraz optymalizacji liniowych i nieliniowych klasyfikatorów, doboru metryk oraz algorytmów agregacji w procesie grupowania i bigrupowania, oraz metod integracji danych o wspólnym kontekście biologicznym. Członkowie grupy zaangażowani są również w konstrukcję narzędzi bioinformatycznych pozwalających na reannotację wysokoprzepustowych platform pomiarowych (mikromacierze cDNA i DNA, macierze promotorowe ChIP-on-chip, macierze genomowe oraz SNPowe) oraz identyfikację i korektę artefaktów pojawiających się w trakcie procesu pomiarowego. Istotnym elementem prac są badania nad opracowaniem metod analizy statystycznej oraz walidacji wyników w badaniach o niewielkiej liczności grup badawczych oraz niestandardowych planach eksperymentu.
Równolegle prowadzone są badania związane z konstrukcją wielowymiarowych modeli epidemiologicznych zachorowań na choroby autoimmunologiczne, a w szczególności na cukrzycę typu 1 oraz chorobę Gravesa-Basedowa. Metody modelowania matematycznego wykorzystywane są również do konstrukcji modeli sezonowości wyrównania metabolicznego wśród dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 wybranych regionów Polski.
Członkowie zespołu współpracują z centrami badawczymi oraz ośrodkami medycznymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Francji oraz Belgii. Efekty badań publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych oraz referowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Pozostali pracownicy i doktoranci laboratorium:

Samodzielni pracownicy naukowi:
Dr hab. inż. Artur Cieślar-Pobuda, Współpracownik

Adiunkci:
Dr inż. Franciszek Binczyk
Dr inż. Łukasz Król
Dr inż. Michał Marczyk
Dr inż. Anna Papież
Dr inż. Aleksandra Pfeifer
Dr inż. Joanna Żyła

Doktoranci:
Mgr inż. Agnieszka Cecotka
Mgr inż. Grzegorz Drążek
Mgr inż. Katarzyna Frątczak
Mgr inż. Anna Glodek
Mgr Mateusz Kania
Mgr inż. Szymon Kocot
Mgr inż. Kinga Leszczorz
Mgr Anna Marcisz
Mgr inż. Justyna Mika
Mgr inż. Grzegorz Mrukwa
Mgr inż. Wojciech Prażuch
Mgr inż. Bożena Rolnik
Mgr inż. Katarzyna Sieradzka
Mgr inż. Aleksandra Suwalska
Mgr inż. Joanna Tobiasz